หนุน ‘องค์กรผู้บริโภค’ คุณภาพ

4 องค์กร ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (มวคบ.) ได้ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาและสนับสนุนองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ โดยหวังสร้างองค์กรผู้บริโภคที่มีความน่าเชื่อถือ ประชาชนเชื่อมั่นอย่างยั่งยืน

ตั้งแต่ปี 2558 สสส. สคบ. คคส.และ มวคบ.ได้ร่วมกันพัฒนาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการพัฒนารับรองคุณภาพเพื่อองค์กรผู้บริโภคซึ่งในปี 2560-2561 ได้เริ่มส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรับสมัครองค์กรผู้บริโภคและจัดให้มีกระบวนการรับรองคุณภาพ ภญ.สรีรโรจน์ สุกมลสันต์ นักวิชาการแผนงาน คคส. กล่าวว่า จากหลักเกณฑ์การรับรององค์กรผู้บริโภคคุณภาพในระยะแรกได้ให้แต่ละองค์กรประเมินตนเองเป็นการภายใน แต่ในปี 2561 จะเป็นการประเมินจากภายนอก โดยทั่วประเทศมีองค์กรผู้บริโภคราว 300 องค์กร มีการยื่นเพื่อรับการประเมินมาแล้วประมาณ 160 องค์กรใน 44 จังหวัด “หากมีองค์กรผู้บริโภคคุณภาพจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนั้น เมื่อเผยแพร่หรือดำเนินการใดออกไปก็จะได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน ที่สำคัญจะเป็นการคัดกรององค์กรผู้บริโภคที่ทำเพื่อสาธารณะจริงๆ ไม่ใช่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยภาคธุรกิจด้วยซึ่งปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ หากมีการประกาศใช้กฎหมายสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ ก็จะมีองค์กรผู้บริโภคคุณภาพที่จะสามารถรองรับสภาฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของภาคประชาชน จึงต้องสร้างกลไกเพื่อการพัฒนาองค์กรผู้บริโภคขึ้น” ภญ.สรีรโรจน์ กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth